(ISD-A33-31WHITE)
ISD-A33-31 Camera White

ISD-A33 Camera, 2.9-10mm Lens, White Housing